SSP Handleplan

Den 22 maj afholdt SSP møde for at koordinere indsatsen mellem politi, klubber, skoler og socialforvaltning. Nedenstående brev viser hvilke konkrete indsatspunkter der indtil videre sættes ind med i de fire instanser.
København den 23. maj 2008

Handleplan SSP Brønshøj/Husum
– ungeproblemstillinger Brønshøj Skole og Brønshøj Torv

Indledning
Brønshøj Skole har oplevet en stigende tendens til konflikter mellem skoleelever, dels internt og dels mellem elever og udefrakommende unge fra andre lokale skoler og bydele. der har således været en række hændelser med trusler, dummebøder og vold på skolen samt i området særligt omkring Brønshøj torv, hvor unge periodevis forsamles. SSP Brønshøj/Husum har i april/maj screenet og afdækket problemstillingerne og nedenfor nævnte initiativer er besluttet på et SSP møde den 22. maj 2008-

En lokal forældregruppe “Forældre for Fred” har ligeledes tilkendegivet deres bekymring for unges voldsomme adfærd på og omkring Brønshøj Skole. SSP København er i dialog med forældregruppen med henblik på at afhjælpe den lokale problemstilling.

Den koordinerede SSP indsats
Problemets karakter kræver, at der sker en indsats dels på Brønshøj Skole, dels i omkring Brønshøj Torv, og at der koordineres med Tingbjerg og Frederiksberg kommune, hvorfra nogle af de uroskabende unge kommer fra.

Lokalt koordineres indsatsen mellem politi, klubber, skoler og socialforvaltning. den intensiverede indsats gennemføres indtil videre i en periode på tre måneder.

Skolen
1.) Det er besluttet, at Brønshøj skole ved alle lavorlige hændelser/situationer mlm. børn og unge rette henvendelse til forældre samme dag.
2.) Brønshøj Skole afvikler forældremøde 10 juni kl. 19 med henblik på at orientere forældre om igangsatte initiativer.
3.) Brønshøj skole forøger skolens SSP og AKT ressourcer.
4.) Enkelte elever, som er vanskelige at fastholde i et traditionelt skoleforløb og som er konfliktskabende, tages op til drøftelse i den lokale SSP ledergruppe.

Klubber
1.) Der gennemføres forstærket gadeplansindsats i området omkring Brønshøj Torv. Dette varetages af såvel klubber som politi. Fra klubside ansættes ekstra gadeplansmedarbejdere til det opsøgende arbejde, således at der fremover vil være to der alene udfører gadeplansindsats. Der er udpeget kontaktperson i hver af områdets klubber, som de opsøgende medarbejdere kan kontakte, når det drejer sig om konkrete unge.
2.) Der retter henvendelse til gadeplansmedarbejdere i andre bydele og kommune, primært Tingbjerg og Frederiksberg.

Socialforvaltningen
1) Børnefamilieteam tager kontakt til Frederiksberg kommune og lokalcenter Bispebjerg for de unge, der opholder sig på Brønshøj torv, og som kommer fra deres lokalområder.
2.) Der iværksættes §50 undersøgelse på de børn, der skaber uro i lokalområdet.
3.) De børn, der er kriminalitetstruet (truende), bliver visiteret til Den Korte Snor eller Hard Work.
4.) Børnefamilieteamet har anmodet om konkrete navne fra SSP på de uroskabende unge, således at der kan tages den nødvendige handling på sagerne.
5.) Ved akutte problemstillinger stilles personale til rådighed for den lokale opsøgende indsats (Københavner-teamet)
6.) Jf. skoledelen vil de alvorlige sager tages op til drøftelse i den lokale SSP ledergruppe, hvor socialforvaltningen er repræsenteret.

Politi
1.) Øget patruljering på Brønshøj Torv.
2.) Politiet foretager præventive hjemmebesøg.
3.) Hotline mellem politi og skole til akuthjælp i vanskelige situationer på skolen.
4.) Politiet vil via pressen opfordre forældre til at anmelde hændelser.

Periode for indsats
Den koordinerede SSP indsats iværksættes fra d.d. og løber til august 2008, hvorefter behovet for indsats vurderes.

Opfølgende møde
SSP Brønshøj/Husum mødes den 9.juni kl 10:30 med det formål at sikre, at alle planens elementer er iværksat og fungerer hensigtsmæssigt.

Kontaktpersoner
For yderligere information kan der rettes henvendelse til:
Michael Melbye, sekretariatschef SSP København, tlf: 33 17 31 27
Jørgen Hanghøj, Børne- og Ungdomschef Brønshøj/Husum og Vanløse, tlf. 33 17 59 72
Jørgen Andersen, skoleleder Brønshøj Skole, tlf. 82 10 55 00